ลืมความผิดพลาดของผู้อื่นโดยระลึกถึงความผิดของตนเอง

ลืมความผิดพลาดของผู้อื่นโดยระลึกถึงความผิดของตนเอง
Forget others faults by remembering your own.

คนที่ไม่เสี่ยงอะไรเลย จะไม่ได้รับอะไรเลย

คนที่ไม่เสี่ยงอะไรเลย จะไม่ได้รับอะไรเลย
Who risks nothing has nothing