แม้พระเจ้าเบื้องบนก็ไม่ได้รับความรักจากคนทั้งหมด

แม้พระเจ้าเบื้องบนก็ไม่ได้รับความรักจากคนทั้งหมด
No God above gets all men’s love.

ผู้ที่รู้จักผู้อื่นคือผู้รู้ ผู้ที่รู้จักตนเองคือคนฉลาด ผู้ที่ชนะใจตนเองคือผู้แข็งแกร่ง ผู้ที่มักน้อยคือผู้มั่งคั่ง

ผู้ที่รู้จักผู้อื่นคือผู้รู้ ผู้ที่รู้จักตนเองคือคนฉลาด ผู้ที่ชนะใจตนเองคือผู้แข็งแกร่ง ผู้ที่มักน้อยคือผู้มั่งคั่ง
He who knows other is leaded: he who knows himself is wise: he who conquers himself is strong: he who is contented is rich

จงพอใจในชีวิตของตนเองโดยไม่ต้องนำไปเปรียบเทียบกับชีวิตคนอื่น

จงพอใจในชีวิตของตนเองโดยไม่ต้องนำไปเปรียบเทียบกับชีวิตคนอื่น
Enjoy your own life without comparing it with that of another

ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่ทำลงไปเป็น เหมือนกับ…

ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่ทำลงไปเป็น
เหมือนกับเพียงน้ำหยดหนึ่งในมหาสมุทร
แต่มหาสมุทร คงจะมีน้ำน้อยลง
ถ้าขาดหยดนั้นไป…

We ourselves fell that what we are
doing is just a drop in the ocean.
But the ocean would be less
be cause of that missing drop.