เราจะไม่รู้คุณค่าของน้ำจนเมื่อบ่อน้ำนั้นแห้งไป

เราจะไม่รู้คุณค่าของน้ำจนเมื่อบ่อน้ำนั้นแห้งไป
We never know the worth of water till the well runs dry.

จะรู้ว่าเป็นต้นอะไรก็ดูได้จากผลของมัน

จะรู้ว่าเป็นต้นอะไรก็ดูได้จากผลของมัน
A tree is known by its fruit.

เงินทองและของอื่นๆ อาจสูญหาย แต่ชื่อเสียงที่ดีจะคงอยู่ตลอดไป

เงินทองและของอื่นๆ อาจสูญหาย แต่ชื่อเสียงที่ดีจะคงอยู่ตลอดไป
Gold and goods may be lost but a good name endures forever.