ความเห็นแก่ตัวเป็นรากฐานและบ่อเกิดของนิสัยและความชั่วร้ายทั้งปวง

ความเห็นแก่ตัวเป็นรากฐานและบ่อเกิดของนิสัยและความชั่วร้ายทั้งปวง
Selfishness is the root and source of all natural and moral evils

บุคคลผู้นับถือผู้อื่นย่อมได้รับความนับถือจากผู้นั้นด้วย

บุคคลผู้นับถือผู้อื่นย่อมได้รับความนับถือจากผู้นั้นด้วย
He, who respects others, is respected by them.

เป็นหัวหมาดีกว่าเป็นหางราชสีห์

เป็นหัวหมาดีกว่าเป็นหางราชสีห์
Better be the head of the dog than the tail of the lion.

ตัวอย่างย่อมดีกว่าคำสั่งสอน

ตัวอย่างย่อมดีกว่าคำสั่งสอน
Example is better than pretence.

ชื่อของเราได้มาจากบรรพบุรุษ ..

ชื่อของเราได้มาจากบรรพบุรุษ แต่ชื่อเสียงได้มาจากความดีของตัวเราเอง
From our ancestors come our names, but from our virtues our honours.

ให้เขาอิจฉาดีกว่าให้เขาสงสาร

ให้เขาอิจฉาดีกว่าให้เขาสงสาร
Better be envied than pitied.

เวลาเพียงชั่วโมงเดียวอาจทำลายสิ่งที่ได้สร้างมาชั่วอายุลงได้

เวลาเพียงชั่วโมงเดียวอาจทำลายสิ่งที่ได้สร้างมาชั่วอายุลงได้
An hour may destroy what an age was building.