คนรู้น้อยย่อมพูดมาก แต่คนรู้มากกลับพูดน้อย

คนรู้น้อยย่อมพูดมาก แต่คนรู้มากกลับพูดน้อย
Speaking without thinking is shooting without aiming.