ไม่มีสิ่งใดแน่นอนเว้นแต่ความไม่แน่นอน

ไม่มีสิ่งใดแน่นอนเว้นแต่ความไม่แน่นอน
Nothing is certain but uncertainty.