เหตุผลคือเครื่องนำทางและเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต

เหตุผลคือเครื่องนำทางและเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต
Reason is the guide and light of life

จงทำต่อผู้อื่นเหมือนกับที่ท่านต้องการให้ผู้อื่นทำต่อท่าน

จงทำต่อผู้อื่นเหมือนกับที่ท่านต้องการให้ผู้อื่นทำต่อท่าน
Do to others as you would have others do to you.

ความอดทนมีรสขม แต่ผลของมันหวานยิ่งนัก

ความอดทนมีรสขม แต่ผลของมันหวานยิ่งนัก
Patience is bitter, but its fruit is sweet.

ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่ทำลงไปเป็น เหมือนกับ…

ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่ทำลงไปเป็น
เหมือนกับเพียงน้ำหยดหนึ่งในมหาสมุทร
แต่มหาสมุทร คงจะมีน้ำน้อยลง
ถ้าขาดหยดนั้นไป…

We ourselves fell that what we are
doing is just a drop in the ocean.
But the ocean would be less
be cause of that missing drop.