รื้อง่ายกว่าสร้าง

รื้อง่ายกว่าสร้าง
It’s easier to pull down than to build.

อย่าลืมเหตุการณ์ในอดีตเพราะคุณสามารถนำเรื่องเหล่านี้มาเป็นเครื่องเตือนใจในอนาคต

อย่าลืมเหตุการณ์ในอดีตเพราะคุณสามารถนำเรื่องเหล่านี้มาเป็นเครื่องเตือนใจในอนาคต
Do not forget past events, you can take them as guides in future events.

สู้แล้วแพ้ดีกว่าไม่เคยคิดจะสู้

สู้แล้วแพ้ดีกว่าไม่เคยคิดจะสู้
It’s better to have fought and lost, than never to have fought at all.

เราต้องเรียนรู้ที่จะเดินก่อนที่จะออกวิ่ง

เราต้องเรียนรู้ที่จะเดินก่อนที่จะออกวิ่ง
We must learn to walk before we can run.

อย่ามีชีวิตเพียงเพื่อตนเองแต่มีชีวิตเพื่อผู้อื่นด้วย

อย่ามีชีวิตเพียงเพื่อตนเองแต่มีชีวิตเพื่อผู้อื่นด้วย
To live is not to live for one’s self alone, let us help one another.

คนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่รู้ว่ตนเองยังไม่ฉลาด

คนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่รู้ว่ตนเองยังไม่ฉลาด
Wisest is he, who knows not, he is wise

ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่ทำลงไปเป็น เหมือนกับ…

ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่ทำลงไปเป็น
เหมือนกับเพียงน้ำหยดหนึ่งในมหาสมุทร
แต่มหาสมุทร คงจะมีน้ำน้อยลง
ถ้าขาดหยดนั้นไป…

We ourselves fell that what we are
doing is just a drop in the ocean.
But the ocean would be less
be cause of that missing drop.

คุณภาพยังคงเป็นที่จดจำกันได้นาน หลังจากที่ลืมราคากันไปแล้ว

คุณภาพยังคงเป็นที่จดจำกันได้นาน หลังจากที่ลืมราคากันไปแล้ว
Quality is remembered long after price is forgotten.