ไม่มีใครที่จะโง่ตลอดไป แต่ทุกคนโง่ได้ในบางครั้ง

ไม่มีใครที่จะโง่ตลอดไป แต่ทุกคนโง่ได้ในบางครั้ง
None is fool always, everyone sometimes.

ความสุภาพไม่มีราคาค่างวดแต่สามารถซื้อทุกสิ่งได้

ความสุภาพไม่มีราคาค่างวดแต่สามารถซื้อทุกสิ่งได้
Civility costs nothing but buys everything.