ความช่างสังเกตเป็นครูที่ดีที่สุด

ความช่างสังเกตเป็นครูที่ดีที่สุด
Observation is the best teacher.