ไม่ได้รับคำสอนดีกว่าได้รับคำสอนที่เลว

ไม่ได้รับคำสอนดีกว่าได้รับคำสอนที่เลว
Better untaught than ill taught.