ไม่หาก็ไม่พบ

ไม่หาก็ไม่พบ
Nothing seek, nothing find.