ไม่มีใครที่จะโง่ตลอดไป แต่ทุกคนโง่ได้ในบางครั้ง

ไม่มีใครที่จะโง่ตลอดไป แต่ทุกคนโง่ได้ในบางครั้ง
None is fool always, everyone sometimes.