ไม่มีใครจะหูหนวกเท่ากับคนที่ไม่ยอมรับฟัง

ไม่มีใครจะหูหนวกเท่ากับคนที่ไม่ยอมรับฟัง
None so deaf as those who won’t hear.