ได้ยินมาร้อยครั้งไม่ดีเท่าเห็นด้วยตาเพียงครั้งเดียว

ได้ยินมาร้อยครั้งไม่ดีเท่าเห็นด้วยตาเพียงครั้งเดียว
To hear a hundred times is not so good as to see once.