เวลาและกระแสน้ำย่อมไม่คอยใคร

เวลาและกระแสน้ำย่อมไม่คอยใคร
Time and tide wait for no man.