เคราะห์ร้ายมาอย่างรวดเร็วและจากไปอย่างเชื่องช้า

เคราะห์ร้ายมาอย่างรวดเร็วและจากไปอย่างเชื่องช้า
Misfortunes come on wings and departs on foot.