อย่าลืมเหตุการณ์ในอดีตเพราะคุณสามารถนำเรื่องเหล่านี้มาเป็นเครื่องเตือนใจในอนาคต

อย่าลืมเหตุการณ์ในอดีตเพราะคุณสามารถนำเรื่องเหล่านี้มาเป็นเครื่องเตือนใจในอนาคต
Do not forget past events, you can take them as guides in future events.