อดทนต่อสิ่งเลวร้ายและมุ่งหวังในสิ่งที่ดีงาม

อดทนต่อสิ่งเลวร้ายและมุ่งหวังในสิ่งที่ดีงาม
Bear with evil, and expect good.