หากปราศจากความซื่อสัตย์แล้วก็คงจะไม่มีความรัก มิตรภาพหรือคุณความดีใดๆ หลงเหลืออยู่ในโลก

หากปราศจากความซื่อสัตย์แล้วก็คงจะไม่มีความรัก มิตรภาพหรือคุณความดีใดๆ หลงเหลืออยู่ในโลก
Without constancy there is neither love, friendship, nor virtue in the world.