หัวใจของคนโง่อยู่ที่ปาก แต่ปากของคนฉลาดอยู่ที่หัวใจ

หัวใจของคนโง่อยู่ที่ปาก แต่ปากของคนฉลาดอยู่ที่หัวใจ
The heart of a fool is in his mouth, but the mouth of a wise is in his heart.