หนึ่งชั่วโมงแห่งความเศร้าโศกยาวนานเท่ากับหนึ่งวันแห่งความสุข

หนึ่งชั่วโมงแห่งความเศร้าโศกยาวนานเท่ากับหนึ่งวันแห่งความสุข
An hour of pain is as long as a day of pleasure.