สิ่งที่ไม่อยากให้ผู้อื่นทำแก่ท่าน จงอย่าทำสิ่งนั้นต่อผู้อื่น

สิ่งที่ไม่อยากให้ผู้อื่นทำแก่ท่าน จงอย่าทำสิ่งนั้นต่อผู้อื่น
What you do not want to be done to yourself, do not do to others.