สติ จะทำให้เรื่องใหญ่ๆ กลายเป็นเรื่องเล็ก

สติ จะทำให้เรื่องใหญ่ๆ กลายเป็นเรื่องเล็ก
อคติ จะทำให้เรื่องเล็กๆ เป็นเรื่องใหญ่