วัวย่อมไม่รู้ค่าของหางจนเมื่อหางได้หายไปแล้ว

วัวย่อมไม่รู้ค่าของหางจนเมื่อหางได้หายไปแล้ว
The cow knows not the value of her tail till she has lost it.