ลืมความผิดพลาดของผู้อื่นโดยระลึกถึงความผิดของตนเอง

ลืมความผิดพลาดของผู้อื่นโดยระลึกถึงความผิดของตนเอง
Forget others faults by remembering your own.