มนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อความสุข

มนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อความสุข
Man is not born for happiness.