ผู้ไม่เคยปีน ย่อมไม่เคยตก

ผู้ไม่เคยปีน ย่อมไม่เคยตก
Who never climbed, never fell.