ผู้ไม่หวังอะไรเลย จะไม่ผิดหวัง

ผู้ไม่หวังอะไรเลย จะไม่ผิดหวัง
Blessed is he who expects nothing, for he shall never be disappointed.