บุคคลผู้นับถือผู้อื่นย่อมได้รับความนับถือจากผู้นั้นด้วย

บุคคลผู้นับถือผู้อื่นย่อมได้รับความนับถือจากผู้นั้นด้วย
He, who respects others, is respected by them.