นักพูดที่ยิ่งใหญ่จะไม่ใช่นักปฏิบัติที่ยิ่งยง

นักพูดที่ยิ่งใหญ่จะไม่ใช่นักปฏิบัติที่ยิ่งยง
The great talkers are not the great doers.