ถ้าไม่มีคนฟัง ก็ไม่มีคนพูดโกหก

ถ้าไม่มีคนฟัง ก็ไม่มีคนพูดโกหก
If there were no listeners, there would be no liars.