ตั้งจิตไว้กับความดีแล้วความชั่วก็จะไม่เกิด

ตั้งจิตไว้กับความดีแล้วความชั่วก็จะไม่เกิด
Set the will on virtue and there will be no wickedness