ตัวอย่างย่อมดีกว่าคำสั่งสอน

ตัวอย่างย่อมดีกว่าคำสั่งสอน
Example is better than pretence.