จิตใจมีค่ากว่าวัตถุ

จิตใจมีค่ากว่าวัตถุ
Mind is more valuable than matter.