คิดอะไรดีดี ให้เขียน เขียนอะไรดีดี ให้ทำ

คิดอะไรดีดี ให้เขียน
เขียนอะไรดีดี ให้ทำ
ทำอะไรดีดี ให้เริ่ม
เริ่มอะไรดีดี ให้เร็ว