คำคม คนมันจะดี ไม่ต้องอ้างเรื่องอื่น

คนจะดี
ไม่ใช่ดีที่ชาติตระกูล
ไม่ใช่ดี เพราะมีสมบัติ
ไม่ใช่ดี เพราะการแต่งกาย

แต่คนจะดีได้
เพราะการกระทำ
คนเราเลือกเกิดไม่ได้
แต่เลือกที่จะกระทำได้