คำคมสำหรับ บางสิ่ง สำหรับ บางอย่าง

บางสิ่ง จบเพื่อสังเกต
บางเหตุ จบเพื่อปลดเปลื้อง
บางเรื่อง  จบเพื่อเริ่มต้น
บางคน  จบเพื่อเปิดทาง
บางอย่าง  จบเพื่อรื่นรมย์
บางอารมณ์  จบเพื่อจากไป
บางจิตใจ  จบเพื่อปล่อยวาง