ความเห็นแก่ตัวเป็นรากฐานและบ่อเกิดของนิสัยและความชั่วร้ายทั้งปวง

ความเห็นแก่ตัวเป็นรากฐานและบ่อเกิดของนิสัยและความชั่วร้ายทั้งปวง
Selfishness is the root and source of all natural and moral evils