ความสุภาพไม่มีราคาค่างวดแต่สามารถซื้อทุกสิ่งได้

ความสุภาพไม่มีราคาค่างวดแต่สามารถซื้อทุกสิ่งได้
Civility costs nothing but buys everything.