ความยากลำบากก่อให้เกิดประสบการณ์ ประสบการณ์ก่อให้เกิดปัญญา

ความยากลำบากก่อให้เกิดประสบการณ์ ประสบการณ์ก่อให้เกิดปัญญา
Trouble brings experience and experience brings wisdom.