คนที่รู้จักตนเองดีที่สุด คือผู้สรรเสริญตนเองน้อยที่สุด

คนที่รู้จักตนเองดีที่สุด คือผู้สรรเสริญตนเองน้อยที่สุด
He, who knows himself best, esteems himself least.