คนชั่วจะอ่อนน้อมต่อกิเลสเหมือนทาสที่อ่อนน้อมต่อนาย

คนชั่วจะอ่อนน้อมต่อกิเลสเหมือนทาสที่อ่อนน้อมต่อนาย
The vicious obey their passions as slaves do their masters.