กำลังใจและศรัทธาเอาชนะเหตุการณ์ทั้งปวง

กำลังใจและศรัทธาเอาชนะเหตุการณ์ทั้งปวง
Courage and faith conquer circumstances.