การเรียนรู้ที่ปราศจากการไตร่ตรองย่อมเสียแรงเปล่า

การเรียนรู้ที่ปราศจากการไตร่ตรองย่อมเสียแรงเปล่า
Learning without thought is labour lost.