กลองที่ตีดังที่สุด ข้างในไม่มีอะไรเลยนอกจากอากาศ

กลองที่ตีดังที่สุด ข้างในไม่มีอะไรเลยนอกจากอากาศ
The noisiest drum has nothing in it but air.